36 08 60 88 21 98+

شیخ بهایی شمالی - بن بست صبا پلاک 4​

فورسپس بیوپسی ( پنس نمونه برداری )

فورسپس بیوپسی وسیله ای است جهت برداشت نمونه از مجاری گوارشی به منظور بررسی و اطمینان از وجود یا عدم وجود بیماری مشکوک گوارشی .

در سایز های مختلف

روکش دار 

کاربری آسان

 

تلفن : 

TEL:+98 21 88 60 08 36

FAX : +98 21 88 60 08 37 داخلی 102

آدرس :

تهران  – شیخ بهایی شمالی –

بن بست صبا – پلاک 

برای تماس با ما :

برای پشتیبانی و پاسخ به درخواست ها :

email : info@bsekad.com