36 08 60 88 21 98+

شیخ بهایی شمالی - بن بست صبا پلاک 4​

پالس اکسیمتر انگشتی

 پالس اکسیمتر انگشتی

  برند : JUMPER 

  دارای تاییدیه FDA

  سالی هزاران صادرات به آمریکا در دوران پاندمی

  صفحه رنگی

  نمایش درصد اکسیژن اشباع SPO2 

  نمایش ضربان قلب PR

  دارای منحنی پلیتیسموگرام

  نمایش درصد PI 

تلفن : 

TEL:+98 21 88 60 08 36

FAX : +98 21 88 60 08 37 داخلی 102

آدرس :

تهران  – شیخ بهایی شمالی –

بن بست صبا – پلاک 

برای تماس با ما :

برای پشتیبانی و پاسخ به درخواست ها :

email : info@bsekad.com