36 08 60 88 21 98+

شیخ بهایی شمالی - بن بست صبا پلاک 4​

تماس با ما :

جهت هر گونه پشتیبانی با ایمیل info@bsekad.com در ارتباط باشید

آدرس :

تهران - شیخ بهایی شمالی - بن بست صبا - پلاک 4

شمارس تماس :

تلفن : 836 00 886 21 98+ فاکس: 837 00 886 21 98+ داخلی 102

تلفن : 

TEL:+98 21 88 60 08 36

FAX : +98 21 88 60 08 37 داخلی 102

آدرس :

تهران  – شیخ بهایی شمالی –

بن بست صبا – پلاک 

برای تماس با ما :

برای پشتیبانی و پاسخ به درخواست ها :

email : info@bsekad.com