36 08 60 88 21 98+

شیخ بهایی شمالی - بن بست صبا پلاک 4​

گایدوایر

Guidewire وسیله ای برای دسترسی آسان به مجاری صفراوی و تسهیل در هدایت و  قرار دادن ابزارهای ERCP است.

ظراحی zebra

سر هیدروفیلیک

 

 گایدوایر

Guidewire وسیله ای برای دسترسی آسان به مجاری صفراوی و تسهیل در هدایت و  قرار دادن ابزارهای ERCP است.طول GuideWire 450 سانتی متر و با طراحی مناسب به نام ZEBRA برای دید بهتر در نمایشگر آندوسکوپ می باشد.دارای سر هیدروفیلیک به منطور عبور آسان گایدوایر از مجاری صفراوی است .

امکانات:

ظراحی zebra

طول 450 سانتی متر 

سر هیدروفیلیک

هسته NiTi

Guidewire

Guidewire is a device for easy access to the bile ducts and facilitates the guidance and placement of ERCP instruments.

The Guidewire of GuideWire is 450 cm and with a suitable design calle ZEBRA for better visibility in the endoscope display. The hydrophilic head is easy to pass the guidewire through the bile ducts.

Possibilities:

Zebra outline

Length 450 cm 

Hydrophilic head

تلفن : 

TEL:+98 21 88 60 08 36

FAX : +98 21 88 60 08 37 داخلی 102

آدرس :

تهران  – شیخ بهایی شمالی –

بن بست صبا – پلاک 

برای تماس با ما :

برای پشتیبانی و پاسخ به درخواست ها :

email : info@bsekad.com